Fibrodysplasia Ossificans Progressiva | ACVR1(c.617G>A; R206H) = Klassisk FOP
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Svenska FOP-föreningen
Medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och Finland

Svenska FOP Föreningen bildades i Juli 2004 i samband med FOP seminariet på Solbacka, då beslutades även att föreningen skulle inkludera Norge, Danmark och Finland. I dag (2019) har föreningen 31 st medlemsfamiljer. Från: Sverige 16st – Norge 3st – Finland 6st – Danmark 6st. Föreningen har till ändamål att sprida information om den sällsynta diagnosen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP). Verka för ökade resurser för forskning rörande FOP samt stödja människor som lever med FOP och deras släktingar och andra närstående.

Om du eller ditt barn har FOP och vill bli medlem i föreningen så gör du det genom att skicka ett mail till föreningen. Är du medlem i föreningen blir du automatiskt medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, genom Sällsynta ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller vid resa till våra föreningsträffar.

Vill du stötta föreningens insamling till FOP Forskningen klicka här

Bli medlem i Svenska/Skandinaviska FOP Föreningen

Kostnad per familj och år är 405:- varav 100:- går till FOP forskningen.
Det finns även möjlighet att bli stödmedlem i föreningen för 105:-/år.
För att ansöka om medlemskap kontakta föreningen.

IFOPA

Som FOP patient är det viktigt att även vara medlem i IFOPA. Både för patienten/familjen, föreningsverksamheten, forskningen, kliniska studier och möjligheten att ta fram medicin. Bli medlem och/eller uppdatera dina uppgifter via länkarna nedan.

Styrelsen 2019.

 • Ordförande. Annalena Josefsson, Johaneshov.
 • Sekreterare. Elin Unnermyr, Umeå.
 • Kassör. Eva Klint, Luleå.
 • Ledamot. Ola Östergren, Huddinge.
 • Suppleant. Birgitta Calmefelt.
 • Valberedning. Marie H Fahlberg.

Postadress

Svenska/Skandinaviska FOP föreningen

c/o Annalena Josefsson

Paternostervägen 50

121 49 Johanneshov

info.fopforeningen@gmail.com

Kontaktperson

Ordförande, Annalena Josefsson

Mobil. +46739385770

info.fopforeningen@gmail.com

Extra stödperson till medlemmar

FOP Koordinator, Marie H Fahlberg

Mobil. +46708362662

marie@fopsverige.se

Verksamhet -2017 för senare år kontakta styrelsen.

*Länkar inuti verksamhetsberättelserna från 2008-2010 är till den gamla hemsidan och fungerar tyvärr inte längre.

Valberedning: Marie H. Fahlberg.
Revisor: Krister Malmlöf.

Stadgar. 

§ 1 Firma
Förenings firma är Svenska FOP-föreningen.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Föreningen har till ändamål att sprida information om sjukdomen ”Fibrodysplasia Ossificans Progressiva” (FOP), verka för ökade resurser för forskning rörande FOP samt stödja människor som lider av FOP och deras släktingar och andra närstående.
Föreningen skall vara demokratisk, opolitisk och religiöst obunden.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen uppkommer genom ansökan och registrering hos styrelsen. Medlem ska erlägga medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av föreningsstämman.

Medlem kan uteslutas om medlemmen inte erlägger medlemsavgift senast tre månader efter kalenderårs slut eller medlemmen motverkar föreningens syfte, bryter mot föreningens stadgar eller bryter mot beslut fattat av föreningsstämman eller föreningens styrelse.

Medlemskap ger rätt att utöva rösträtt vid föreningsstämma.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 Revision
För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits en revisor. Senast tre veckor innan ordinarie föreningsstämma skall revisorn avlämna en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 7 Föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma ska hållas innan maj månads utgång. Styrelsen fastslår datum för nästkommande årsmöte vid kalenderårets första styrelsemöte. Extra föreningsstämma ska hållas på begäran av minst hälften av medlemmarna eller efter beslut av styrelsen. Extra föreningsstämma kan endast fatta beslut i ärende som har angivits i kallelsen. Föreningsstämman ska hållas i Eskilstuna eller den ort som styrelsen beslutar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast fyra veckor före stämman. Kallelse till medlemmarna skall ske skriftligen genom brev, e-post eller per fax. I kallelsen skall anges tid och plats för föreningsstämman samt uppgift om förekommande ärenden. Styrelsen kallar till föreningsstämma.

*Riksförbundet håller som regel sitt årsmöte på en lördag, näst sista helgen i april. Tanken är att FOP föreningen håller sitt årsmöte på söndagen. Praktiskt för de långväga medlemmar som vill närvara på båda dessa möten. Det ger även möjligheten att fira den internationella FOP dagen (23 april) på en helg helg i nära anslutning till FOP dagen.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas;

 1. Prövning av om stämman blivit behöriges sammankallad.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (tidigare 1 röst/närvarande medlem över 18år).
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av årsmötesfunktionärer och protokolljusterare.
  a) ordförande att leda mötet. b) sekreterare. c) justerare.
 5. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 6. Beslut om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete under året.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, valberedning och revisor. a) Ordförande för 1år. b) 3-5 ledamöter växelvis för 2 år. c) 1-2 suppleanter för 1 år. d) Val av revisor. e) Val av valberedning 1-3 personer.
 11. Fastställande av stadgar.
 12. Fastställande av medlemsavgift.
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt stadgarna.

Varje medlem äger en röst. Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. Beslut om ändring av föreningens stadgar och beslut om upplösning av föreningen är endast giltiga om de har biträtts av två tredjedelar av de vid föreningsstämman avgivna rösterna.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen verkställer föreningsstämmans beslut samt leder förenings verksamhet mellan föreningsstämmans sammanträden. Styrelsen skall fatta beslut om firmateckning, regler för medlemskap, riktlinjer för föreningens revision och medelsförvaltning samt bereda dagordning inför föreningsstämman. Styrelsen ska alltid fatta beslut i enlighet med föreningens stadgar och beslut av föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer ordförande för styrelsen varje år. 3-5 ledamöter växelvis för 2 år. 1-2 suppleanter för 1 år. Revisor för 1 år. Valberedning 1-3 personer för 1 år.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått majoritet, vid lika röstetal så avgör ordförandes röst. Styrelsen ska sammanträda vid behov, dock minst en gång om året inför ordinarie föreningsstämma. Numrerade protokoll ska upprättas över styrelsens sammanträden.

§ 9 Upplösning
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar, efter avdrag för eventuella utgifter och kostnader, fördelas lika mellan föreningens medlemmar vid tidpunkten för upplösningen.


Stöd FOP-forskningen via Svenska/Skandinaviska FOP-föreningens insamling.

Bankgiro 5823-7140  •  Swishnr 1236402630

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.